top of page

Niepodważalnym prawem każdego dziecka jest rozwój, który my dorośli winniśmy wspomagać.
Proces uczenia się polega na dążeniu do wiedzy, nabywaniu umiejętności i doświadczeń.
Każde dziecko posiada wrodzone mechanizmy poznawcze, są to: naśladownictwo i popęd.
Zauważenie dążeń rozwojowych dziecka i umiejętne wyjście mu naprzeciw, pozwoli skutecznie jego rozwój wspomagać i ukierunkowywać, a tym samym da dziecku poczucie radości i przyjemności.

Wspomagając rozwój dzieci z problemami w funkcjonowaniu w sferze edukacyjnej, poznawczej, ruchowej, społecznej i emocjonalnej, proponujemy zajęcia w zakresie terapii: ręki, pedagogicznej, logopedycznej, taktylnej, integracji sensorycznej oraz rehabilitacja.

Zadbajmy o nasze dzieci,

bo FORS-ITIS znaczy SZANSA.

Dziewczyna w szkole

Cele Fundacji:

1) Wszechstronna pomoc osobom z dysfunkcjami i zaburzeniami rozwojowymi, zaburzeniami mowy i komunikacji, ich rodzinom oraz specjalistom zajmującym się tematyką pracy z tymi osobami.

2) Działalność na rzecz wieloprofilowego rozwoju osób z dysfunkcjami i zaburzeniami rozwojowymi, zaburzeniami mowy i komunikacji oraz ich integracji z ogółem społeczeństwa.

3) Inicjowanie i wspieranie nowatorskich i sprawdzonych rozwiązań w dziedzinie edukacji i rozwoju osobistego.

4) Wszechstronna pomoc osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, niedostosowaniem społecznym, osobom z zaburzeniami psychicznymi oraz osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom.

5) Działania na rzecz aktywizacji społecznej i ekonomicznej osób bezrobotnych, samotnych, starszych w wieku produkcyjnym i poprodukcyjnym.

6) Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.

Zarząd Fundacji:

Adrian Smorczewski - prezes

Sylwia Połuszańczyk - członek

Małgorzata Smorczewska - członek

Działania:

 1. Organizowanie i prowadzenie terapii, różnych form szkoleń, warsztatów, konferencji dotyczących diagnozy i terapii dzieci i osób dorosłych z dysfunkcjami i zaburzeniami rozwojowymi, zaburzeniami mowy i komunikacji oraz innymi trudnościami rozwojowymi. 

 2. Merytoryczna i doradcza opieka nad osobami pracującymi z osobami z zaburzeniami rozwojowymi, zaburzeniami mowy i komunikacji, innymi trudnościami i dysfunkcjami rozwojowymi.​

 3. Prowadzenie działalności na rzecz rodzin dzieci z dysfunkcjami i zaburzeniami rozwojowymi poprzez:​​​ pomoc terapeutyczną, finansową i rzeczową,​ organizowanie zbiórek pieniężnych, ​pozyskiwanie sponsorów.

 4. Podejmowanie działań na rzecz obrony interesów osób z dysfunkcjami  i zaburzeniami rozwojowymi, zaburzeniami mowy i komunikacji, innymi trudnościami rozwojowymi.

 5. ​Zakładanie i prowadzenie placówek służących realizacji celów statutowych Fundacji.

 6. Zakup środków niezbędnych do realizacji celów statutowych Fundacji.

 7. Popularyzowanie tematyki związanej z pomocą terapeutyczną osobom z zaburzeniami mowy i komunikacji, deficytami i zaburzeniami rozwojowymi. 

 8. Współpraca z ośrodkami, które zajmują się terapią osób niepełnosprawnych.

 9. Współpraca z władzami i urzędami lokalnymi.

 10. Organizowanie wolontariatu.

 11. Inne przedsięwzięcia zmierzające do realizacji celów statutowych Fundacji.

 12. Możliwość prowadzenia działalności gospodarczej w kraju i za granica zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oraz postanowieniami statutu.

 13. Organizowanie różnych form aktywności i rehabilitacji w środowisku lokalnym, regionalnym, krajowym na rzecz osób bezrobotnych, samotnych, starszych.

 14. Organizowanie i prowadzenie terapii, różnych form szkoleń, warsztatów, konferencji dotyczących diagnozy i terapii dzieci i osób dorosłych, zagrożonych wykluczeniem społecznym, niedostosowaniem społecznym, osób z zaburzeniami psychicznymi oraz osób niepełnosprawnych i ich rodzin.

 15. Organizowanie różnych form aktywności, edukacyjnych, rekreacyjnych, sportowych oraz wypoczynku na rzecz dzieci, młodzieży i osób dorosłych.

 

KRS: 0000395931      NIP 5423219949    e-mail: forsitis@onet.pl

bottom of page