top of page

Rehabilitacja bez przerwy

Wakacyjny turnus rehabilitacyjny dla dzieci z dysfunkcjami i zaburzeniami rozwojowymi i ich rodzin.

1.06.2012 - 31.08.2012

 

Turnus trwał jeden tydzień od 6 do 10 sierpnia 2012. Uczestniczyło w nim 8 dzieci z rodzicami. Każde dziecko otrzymało 10 godzin specjalistycznej terapii (2 godz./dzień). Program i grafik terapii układany był indywidualnie dla każdego dziecka tak, aby udział w turnusie przyniósł jak najlepsze efekty.

Po zakończonym turnusie rodzice otrzymali Karty Informacyjne podsumowujące prowadzone obserwacje i działania.
Podczas turnusu dzieci korzystały z następujących terapii:
• Rehabilitacja ruchowa
• Integracja Sensoryczna
• Terapia logopedyczna
• Terapia neurologopedyczna
• Terapia taktylna
• Terapia ręki
• Dogoterapia
• Zajęcia prowadzone Metodą Ruchu Rozwijającego (MRR) wg. W. Sherborne

Projekt dofinansowany ze środków Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku

logo ROPS
Teatr dobry na wszystko

15.04.2012 - 10.06.2012

 

Celem projektu było rozwijanie zainteresowań teatralnych oraz promowanie pozytywnego wizerunku

i twórczości artystycznej osób z niepełnosprawnością intelektualną, zaspokojenie ich potrzeb

w zakresie samorealizacji i odnoszenia sukcesów, rozbudzenie motywacji do pracy nad sobą

i pokonywania własnych ograniczeń, wymiana doświadczeń reżyserskich i aktorskich, a także stworzenie możliwości poszerzenia kontaktów społecznych (integracja osób niepełnosprawnych ​

ze środowiskiem i integrowanie amatorskich środowisk artystycznych).
Cele zostały w pełni osiągnięte poprzez udział osób z niepełnosprawnością intelektualną

w przeglądzie teatralnym, przygotowanie przedstawień teatralnych oraz publiczne prezentacje zespołów biorących udział w przeglądzie. Przegląd stanowił także okazję do wspólnych spotkań, rozmów, możliwości wyjazdu z najbliższych środowisk, integrację z amatorskim światem artystycznym.

Projekt dofinansowany ze środków Prezydenta Miasta Białegostoku

logo Białystok
Znaszli ten kraj​

1.03.2012 - 30.06.2012

„Znaszli ten kraj” to projekt, podczas którego dzieci i młodzież niepełnosprawna intelektualnie miała możliwość zapoznania się z historią większych miast polski. Poprzez prowadzony w Zespole Szkół nr 13 w Białymstoku cykl spotkań 20 uczniów poznało bliżej takie miasta jak: Warszawa, Kraków, Wrocław, Toruń, Gdańsk. Zorganizowana została wycieczka edukacyjna do Warszawy, aby uczniowie mogli zobaczyć stolicę Polski, poznać miejsca o których mówili na zajęciach, zwiedzić centrum Nauki Kopernik. Po wycieczce w siedzibie szkoły odbył się quiz „Kocham Cię Polsko”.

Projekt dofinansowany ze środków Prezydenta Miasta Białegostoku

logo Białystok
Jak motyle - prowadzenie terapii wspomagającej dziecko autystyczne i jego rodzinę

13.02.2012 - 15.12.2012

Projekt „Jak motyle” zakłada objęcie kompleksową specjalistyczną terapią 10 dzieci z diagnozą autyzmu. Każde dziecko otrzyma 20 godzin terapii neurologopedycznej, 30 godzin terapii integracji sensorycznej, 10 godzin dogoterapii. Terapia prowadzona będzie systematycznie w ciągu roku szkolnego oraz podczas intensywnego turnusu wakacyjnego. Rodziny dzieci otrzymają wsparcie psychologa w formie indywidualnych spotkań oraz zajęć warsztatowo-szkoleniowych. Dodatkowo projekt przewiduje szkolenie grupy studentów Nauczycielskiego Kolegium Resocjalizacji i Rewalidacji w Białymstoku współpracujących wolontarystycznie z Fundacją FORS-ITIS, imprezę integracyjną dla uczestników projektu: dzieci i ich rodziców, a także doposażenie sali do zajęć z integracji sensorycznej w niezbędny sprzęt do ćwiczeń.

Projekt dofinansowany ze środków Prezydenta Miasta Białegostoku

logo Białystok

KRS: 0000395931      NIP 5423219949    e-mail: forsitis@onet.pl

bottom of page